دسته بندی: انجمن و تشکلها

انجمن علوم مدیریت ایران
انجمن و تشکلها

انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران در سال1376 با كوشش گروهی از اساتيد مديريت دانشگاههای كشور تاسيس شد. اسامی هیات موسس به ترتیب حروف الفبا به شرح