دسته بندی: مجلات مدیریتی

فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران
مجلات مدیریتی

فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

صاحب امتیاز:انجمن علوم مدیریت ایران فصلنامه علمی پژوهشی اولین شماره فصلنامه علوم مدیریت ایران در بهار سال 1385 بر اساس مجوز شماره 1575/124 مورخ 29/4/1384

مدیریت صنعتی
مجلات مدیریتی

فصلنامه مدیریت صنعتی

صاحب امتیاز:دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی «مدیریت صنعتی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت صنعتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی

تحقیقات مالی
مجلات مدیریتی

فصلنامه تحقیقات مالی

صاحب امتیاز:دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی» نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مالی در کشور، شناسایی مسائل مدیریت مالی سازمان‌های

بررسی های حسابداری و حسابرسی
مجلات مدیریتی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز:دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی «بررسی‌های حسابداری و حسابرسی»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه حسابداری در کشور، شناسایی

بررسی های مدیریت رسانه
مجلات مدیریتی

فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی نشریه «بررسی­ های مدیریت رسانه» یک نشریه علمی است که از فرایند هم­تراز­خوانی(Peer Review) و شیوه داوری دوسوناشناس(Double- Blinded

فصلنامه مدیریت دولتی
مجلات مدیریتی

فصلنامه مدیریت دولتی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی «مدیریت دولتی»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعۀ دانش مدیریت دولتی در کشور،

فصلنامه مدیریت بازرگانی
مجلات مدیریتی

فصلنامه مدیریت بازرگانی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی پژوهشی «مدیریت بازرگانی»، نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسائل

ماهنامه تدبیر
مجلات مدیریتی

ماهنامه تدبیر

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی ماهنامه علمی – آموزشی تخصصی مدیریت ماهنامه تدبیر، با هدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان