برچسب: آموزش حین خدمت

آموزش کارکنان
آموزش

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیر و