برچسب: اقتصاد کشاورزی

چشم انداز کشاورزی
پژوهش های اقتصادی

چشم انداز کشاورزی تا سال 2030

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش «چشم انداز کشاورزی 2030-2021»، تهیه شده توسط OECD و FAO، ارزیابی جامعی از چشم‏ انداز 10 ساله