برچسب: مشتری خشمگین

رضایت مشتری
بازاریابی و تبلیغات

رضایت مشتری

رضایــت مشــتری یک عامل احساسی و رفتاری در مشتریان است. وقتی صحبت از احساسات انسانی میشود، سنجش و ارزیابی آن بسیار سخت بوده و اطمینان