برچسب: نگرش جامع

فرایند مدیریت استراتژیک
مدیریت و رهبری

فرایند مدیریت استراتژیک

نگرش استراتژیک با فرایند مدیریت استراتژیک به اجرا درآمده و عملیاتی می شود.   فرایندی مدیریتی که از تدوین تا  اجرای برنامه جامع و بلند