بازرسی کالا

بازرسی کالا
Print

بازرسی کالا یکی از حقوق خریدار در هر معامله ای است. چه این خرید داخلی  و یا خرید خارجی باشد.

اما در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.

همچنین شناخت زیادی معمولاً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد.

در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی (Surveillance) گردد.

اهمیت بازرسی کالا

در اهمیت بازرسی کالای خریداری شده از خارج، به غیراز اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال می شود، به موارد دیگری هم می توان اشاره کرد.

یکی از دلایل اهمیت بازرسی کالا این است که معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد. اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد، زیرا مسئولیت بانک انطباق کالا با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل اسناد و پرداخت وجه است.

به همین دلیل بانک ها علاقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشند.

اهمیت دیکر بازرسی این است یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است.

به همین دلیل نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وارد کننده را ملزم می کنند،  قبل از ارسال کالا، از موسسات معتبر گواهی بازرسی  دریافت کنند.

وظایف شرکت های بازرسی کالا

شرکت های بازرسی کالا معمولاً دارای تخصص و سابقه در زمینه بازرسی و همچنین دارای شعبه در کشورهای مختلف هستند این شرکت ها وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند که شامل موارد زیر می باشد.

 • انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
 • تأیید مبدا ساخت کالا
 • تأیید نو بودن کالا
 • تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
 • تأیید علامت گذاری صحیح کالا

گواهی بازرسی(Inspection certificate)

شرکت های بازرسی مشاهدات و تایید خود را در سندی به نام گواهی بازرسی کالا قید می کنند.

معمولا ارائه گواهی بازرسی از سوی فروشنده به همراه بارنامه معتبر و سایر اسناد به بانک فروشنده برای دریافت وجه کالا ارسال می شود.

زمانی که  حمل کالا به دفعات متعدد انجام می گردد، برای هر بار هم این بازرسی الزامی بوده و گواهی آن صادر می شود.

با توجه به اینکه بازرسی کالا از سوی خریدار انجام می شود، قراردادی بین خریدار و شرکت بازرسی منعقد می‌شود که در آن شرح بازرسی ذکر می گردد یک نسخه از قرارداد در اختیار فروشنده قرار میگیرد تا بر مبنای آن امکانات بازرسی کالا را فراهم کند.

 

سوالاتی برای بحث بیشتر

دیدگاه خود را در مورد سوالات زیر در بخش نظرات و دیدگاه بیان کنید:

 • مهمترین دلایل استفاده از شرکت های بازرسی کالا چیست؟
 • معمولا شرکت های بازرسی کالا چه مواردی را بررسی می کنند؟

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

58 پاسخ

 1. جواب سوال دوم: در بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کاال با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کاال
  تأیید نو بودن کاال
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کاال
  تأیید عالمت گذاری صحیح کاا

 2. جواب سوال یک:در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کاال از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.همچنین شناخت
  زیادی معموالً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کاال موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد
  شد.در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کاالی ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کاال در محل
  فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کاالی مورد نظر بازرسی (Surveillance (گردد.
  در اهمیت بازرسی کاالی خریداری شده از خارج، به غیراز اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت کاالی سفارش داده با آنچه برایش ارسال می شود، به
  موارد دیگری هم می توان اشاره کرد.
  یکی از دالیل اهمیت بازرسی کاال این است که معموالً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کاال را می پردازد.
  اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کاالی خریداری شده ندارد، زیرا مسئولیت بانک انطباق کاال با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل
  اسناد و پرداخت وجه است.
  به همین دلیل بانک ها عالقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل
  درست کاالی مورد سفارش داشته باشند.
  اهمیت دیکر بازرسی این است یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند،
  گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کاالی دیگر یامستعمل و یا اصطالحاً کم ارسالی است.
  به همین دلیل نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وارد کننده را ملزم می کنند، قبل از ارسال کاال، از موسسات معتبر گواهی بازرسی دریافت کنند

 3. انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفیتأیید مبدا ساخت کالاتأیید نو بودن کالاتأیید مناسب بودن بسته بندی کالاتأیید علامت گذاری صحیح کالا

  شرکت های بازرسی مشاهدات و تایید خود را در سندی به نام گواهی بازرسی کالا قید می کنند.

  معمولا ارائه گواهی بازرسی از سوی فروشنده به همراه بارنامه معتبر و سایر اسناد به بانک فروشنده برای دریافت وجه کالا ارسال می شود.

  زمانی که  حمل کالا به دفعات متعدد انجام می گردد، برای هر بار هم این بازرسی الزامی بوده و گواهی آن صادر می شود.

  با توجه به اینکه بازرسی کالا از سوی خریدار انجام می شود، قراردادی بین خریدار و شرکت بازرسی منعقد می‌شود که در آن شرح بازرسی ذکر می گردد یک نسخه از قرارداد در اختیار فروشنده قرار میگیرد تا بر مبنای آن امکانات بازرسی کالا را فراهم کند.

 4. 1-در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.همچنین شناخت زیادی معمولاً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد.در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی (Surveillance) گردد.

  2-در بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 5. 1.
  در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.همچنین شناخت زیادی معمولاً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد.در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی (Surveillance) گردد.
  2.
  در بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 6. ۱.عدم شناخت کافی بین فروشنده و خریدار ،جلوگیری از تقلب در ارسال کالا،عدم حضور خریدار دز زمان تحویل کالا
  ۲.انطباق کالا با شرایط سفارش از نطر کیفی و کمی،تایید مبدا ساخت ،تائید نو بودن کالا ،تائید مناسب بودن بسته بندی،تائید علامتگداری صحیح کالا

 7. 1- دلایل استفاده از شرکت های بازرسی کالا این است که در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد همچنین شرکتهای بازرسی کالا دارای تخصص و سابقه در زمینه بازرسی و همچنین دارای شعبه در کشورهای مختلف و همچنین صدور گواهی تایید کالا که در صورت لزوم مورد تایید مراجع دولتی و قانوئنی نیز باشه.
  2- این شرکت ها وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند که شامل موارد زیر می باشد.

  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 8. اهمیت بازرسی کالا از این جهت است که بانک فقط شرایط پرداخت را تضمین میکند و در مورد تعداد و کیفیت کالا مسِولیتی ندارد و در کشورهایی که ارز دولتی به کالا اختصاص می دهند کالاهی مستهمل و کم ارسال نشود.

  ودر بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  1.تأیید مبدا ساخت کالا
  2.تأیید نو بودن کالا
  3.تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  4.تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 9. ۱.در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که‌ خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصا حضور داشته باشد.همچنین شناخت زیادی معمولا بین خریدار و فروشنده نیست و امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد .در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفورما از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی گردد
  ۲.اتطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی یا کیفی،تایید مبدا ساخت کالا،تایید نو بودن کالا،تایید مناسب بودن بسته بندی،تایید علامت گذاری صحیح کالا

 10. با سلام واحترام

  1-در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.همچنین شناخت زیادی معمولاً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد.در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی (Surveillance) گردد.

  2-انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 11. با سلام واحترام
  اهمیت بازرسی کالا از این جهت است که بانک فقط شرایط پرداخت را تضمین میکند و در مورد تعداد و کیفیت کالا مسِولیتی ندارد و در کشورهایی که ارز دولتی به کالا اختصاص می دهند کالاهی مستهمل و کم ارسال نشود.

  و در بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 12. یکی از دلایل اهمیت بازرسی کالا این است که معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد. اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد، زیرا مسئولیت بانک انطباق کالا با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل اسناد و پرداخت وجه است.
  به همین دلیل بانک ها علاقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشند.
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی –تأیید مبدا ساخت کالا —تأیید نو بودن کالا –تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا –تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 13. پاسخ سوال اول
  1
  خريد با اعتبار بانك: ولی بانك هرگز كالا را با خواسته ما تطبيق نداده و روي آن بازررسي و نظارتی ندارد
  2
  دیگر از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی مخصوصاً در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص می دهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی، با ارز دولتی و واردات کالای دیگری و یا کارکرده و یا غیر است.
  پاسخ سوال دوم :
  -انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  -تأیید مبداء ساخت کالا
  -تأیید نو بودن کالا
  -تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  -تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 14. با عرض سلام
  2- این شرکتها وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند که شامل موارد زیر می باشد.
  – تایید علامت گذاری صحیح کالا
  – تایید مناسب بودن بسته بندی کالا
  – تایید نو بودن کالا
  – تایید مبدا ساخت کالا

 15. بازرسی کالاها معمولاً در قالب یکی از مواردزیر انجام می گیرد :

  1- بازرسی قبل از حمل
  2- بازرسی حین تولید
  3- بازرسی قیمت
  4- بازرسی اصالت فروشنده
  5- بازرسی استاندارد اجباری

 16. در اهمیت بازرسی کالای خریداری شده از خارج، به غیراز اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال می شود، به موارد دیگری هم می توان اشاره کرد.

  یکی از دلایل اهمیت بازرسی کالا این است که معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد. اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد، زیرا مسئولیت بانک انطباق کالا با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل اسناد و پرداخت وجه است.

  به همین دلیل بانک ها علاقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشند.

  اهمیت دیکر بازرسی این است یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است.

  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 17. سلام استاد وقت بخیر
  جواب سوال 2.
  1.تایید مبدا ساخت کالا
  2. تایید نو بودن کالا
  3.تایید مناسب بودن بسته بندی کالا
  4. تایید علامت گذاری صحیح کالا

 18. 1: تا بانک خریدار اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشد و عواملی مثل عدم شناخت کافی مابین فروشنده و خریدار – جلوگیری از امکان بی دقتی و تقلب در ارسال کالا – عدم امکان حضور خریدار در زمان تحویل کالا
  2 :انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی- تایید مبدا ساخت کالا-تایید نوبودن کالا-تایید مناسب بودن بسته بندی کالا-تایید علامت گذاری صحیح کالا

 19. از مهمترین دلایل استفاده از شرکت های بازرسی کالا این است که در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد همچنین شرکتهای بازرسی کالا دارای تخصص و سابقه در زمینه بازرسی و همچنین دارای شعبه در کشورهای مختلف و همچنین صدور گواهی تایید کالا که در صورت لزوم مورد تایید مراجع دولتی و قانوئنی نیز باشه.

  این شرکت ها وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند که شامل موارد زیر می باشد.

  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 20. از مهمترین دلایل استفاده از شرکت های بازرسی کالا این است که در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد همچنین شرکتهای بازرسی کالا دارای تخصص و سابقه در زمینه بازرسی و همچنین دارای شعبه در کشورهای مختلف و همچنین صدور گواهی تایید کالا که در صورت لزوم مورد تایید مراجع دولتی و قانوئنی نیز باشه.

  این شرکت ها وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند که شامل موارد زیر می باشد.

  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 21. 1- مهمترین دلایل آن عبارتند از :
  * اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت
  کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال
  می شود.
  * معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید
  محسوب می شود اما بانک هیچگونه
  تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای
  خریداری شده ندارد به همین دلیل بانک
  ها علاقمند هستند که در زمان گشایش
  اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین
  شود.
  * جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در
  هنگام گشایش اعتبار برای یک شرکت
  خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر
  یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی

  2- تطبیق کالای ارسالی با سفارش و
  پروفورما که شامل موارد زیر می باشد:
  * انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی
  و کیفی
  * تأیید مبدا ساخت کالا
  * تأیید نو بودن کالا
  * تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  * تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 22. سوال اول:
  1 . خريد با اعتبار بانك: ولی بانك هرگز كالا را با خواسته ما تطبيق نداده و روي آن بازررسي و نظارتی ندارد
  2. دیگر از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی مخصوصاً در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص می دهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی، با ارز دولتی و واردات کالای دیگری و یا کارکرده و یا غیر است.
  سوال دوم :
  -انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  -تأیید مبداء ساخت کالا
  -تأیید نو بودن کالا
  -تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  -تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 23. با سلام و احترام
  1= عدم شناخت کافی مابین فروشنده و خریدار
  2=مقایسه کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی – تایید نو بودن کالا – تایید مبدا ساخت کالا – بحث بسته بندی – علامت گذاری روی بسته –

 24. سوال 1)
  در بسیاری از خریدهای خارجی این امکان وجود ندارد که خریدار در زمان تحویل گرفتن کالا از فروشنده شخصاً حضور داشته باشد.همچنین شناخت زیادی معمولاً بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و امکان امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا موجب خسارت و ایجاد هزینه برای خریدار خواهد شد.در چنین مواردی از طرف خریدار و با هزینه او به منظور اطمینان از مطابقت کامل کالای ارسالی با پروفرما قبل از بسته بندی و حمل کالا در محل فروشنده بایستی از طرف موسسات مورد اعتماد خریدار کالای مورد نظر بازرسی (Surveillance) گردد.

  سوال 2)
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 25. اهمیت بازرسی کالا از این جهت است که بانک فقط شرایط پرداخت را تضمین میکند و در مورد تعداد و کیفیت کالا مسِولیتی ندارد و در کشورهایی که ارز دولتی به کالا اختصاص می دهند کالاهی مستهمل و کم ارسال نشود.

  و در بازرسی موارد ذیل بررسی می شود
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 26. مرغوبیت و کیفیت کالا – استاندارد های لازم را داشته باشن
  تایید کشور تولید کالا ، بررسی بسته بندی کالا ، بررسی کالا و تطابق آن با نمونه تایید شده

 27. 1.در اهمیت بازرسی کالای خریداری شده از خارج، به غیراز اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال می شود، به موارد دیگری هم می توان اشاره کرد.
  یکی از دلایل اهمیت بازرسی کالا این است که معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد. اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد، زیرا مسئولیت بانک انطباق کالا با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل اسناد و پرداخت وجه است.
  به همین دلیل بانک ها علاقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشند.
  اهمیت دیکر بازرسی این است یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است.به همین دلیل نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وارد کننده را ملزم می کنند، قبل از ارسال کالا، از موسسات معتبر گواهی بازرسی دریافت کنند

  2.یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 28. معمولا بانکها عامل اصلی خرید هستند وخریدار به اعتبار بانک خرید را انجام می دهد به همین دلیل بانکها مایل هستند که شرکتهای معتبر بازرسی انتخاب شود تا از کمیت و کیفیت و نحوه ارسال و بسته بندی اطمینان حاصل شود و راههای سوءاستفاده بسته شود
  • معمولا شرکت های بازرسی کالا چه مواردی را بررسی می کنند؟
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تایید مبدا ساخت کالا
  تایید نو بودن کالا
  تایید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تایید علامت گذاری صحیح کالا

  1. مهمترین  دلایل آن عبارتند از :
   * اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت
   کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال
   می شود.
   * معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید
   محسوب می شود اما بانک هیچگونه
   تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای
   خریداری شده ندارد به همین دلیل بانک
   ها علاقمند هستند که در زمان گشایش
   اعتبار، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین
   شود.
   * جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در
   هنگام گشایش اعتبار برای یک شرکت
   خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر
   یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی

   2- تطبیق کالای ارسالی با سفارش و
   پروفورما که شامل موارد زیر می باشد:
   * انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی
   و کیفی
   * تأیید مبدا ساخت کالا
   * تأیید نو بودن کالا
   * تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
   * تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 29. عدم شناخت کافی ما بین فروشنده و خریدار
  جلوگیری از امکان بی دقتی و تقلب در ارسال کالا
  عدم امکان حضور خریدار در زمان تحویل کالا

 30. ۱_ عدم شناخت بین خریدار و فروشنده ، امکان تقلب و بی دقتی در ارسال کالا و خریدار از طرف موسسات مورد اعتماد خود یک بازرس در محلل فروش قبل از بسته بندی و حمل کالا می‌فرستد. ۲_ انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی ، تایید مبدا ساخت کالا ، تایید نو بودن کالا ، تایید مناسب بودن بسته بندی کالا ، تایید علامت گذاری صحیح کالا

 31. علی نظری سوال 1
  معمولا بانکها عامل اصلی خرید هستند وخریدار به اعتبار بانک خرید را انجام می دهد به همین دلیل بانکها مایل هستند که شرکتهای معتبر بازرسی انتخاب شود تا از کمیت و کیفیت و نحوه ارسال و بسته بندی اطمینان حاصل شود و راههای سوءاستفاده بسته شود
  سوال 2
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تایید مبدا ساخت کالا
  تایید نو بودن کالا
  تایید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تایید علامت گذاری صحیح کالا

  1. با سلام و عرض ادب و احترام

   در مرحله اول اهمیت استفاده از شرکت های بازرسی:
   اطمینان حاصل کردن خریدار از مطابقت کالای سفارش داده با آنچه برایش ارسال می شود

   مرحله دوم :
   بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد
   اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد ، زیرا مسئولیت بانک انطباق کالا با سفارش نیست بلکه وظیفه او کنترل اسناد و پرداخت وجه است به همین دلیل بانک ها علاقمند هستند که در زمان گشایش اعتبار ، شرکت معتبری برای بازرسی تعیین شود تا اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشند

   مرحله سوم :
   یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند ، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یا مستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است و وجود شرکت های بازرسی جهت بررسی صحت و سقم کالای درخواستی با کالای ارسالی از اهمیت به سزایی برخوردار است

   شرکت های بازرسی نیز معمولاً دارای تخصص و سابقه در زمینه بازرسی هستند و دارای شعبه در کشورهای مختلف هستند و وظیفه دارند بر اساس درخواست خریدار و توافق آنها با فروشنده نسبت به تطبیق کالای ارسالی با سفارش و پروفورما اقدام کنند
   مواردی که در حیطه اختیارات واحد های بازرسی می باشد به اختصار :

   انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
   تأیید مبدا ساخت کالا
   تأیید نو بودن کالا
   تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
   و تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 32. بازرسی کالا معمولاً در قالب یکی از موارد زیر صورت می‌پذیرد:

  1- بازرسی قبل از حمل
  2- بازرسی حین تولید
  3- بازرسی قیمت
  4- بازرسی اصالت فروشنده
  5- بازرسی استاندارد اجباری

 33. ۱بیشتر دولت هایی که در بخش بازرگانی کار می کنند ذهنشان در مورد مرغوبیت کالاها درگیر است و بازرسی کالا بخشی از بحث واردات و صادرات محصولات است.۲بازرسی بر اساس قانون استاندارد جهانی انجام می شود که شامل بررسی صلاحیت ، بررسی کیفیت و کمیت کالا ارزیابی میزان سفارش کالا

 34. بطورکلی بازرسی ها براساس قوانین کنیته جهانی استاندارد انجام می شود وعمده ی انها عبارتنداز بررسی صلاحیت اصالت ماهیت فروشنده یاتولیدکننده بررسی کیفیت کمیت کالا ارزیابی وتائید میزان ثبت سفارش بررسی سال ساخت وتائید شرکت سازنده ی محصول ارائه گواهینامه های پیش از حمل. وپس ازحمل نوع بسته بندی دارد

 35. 1-عدم شناخت کافی بینذفروشنده و خریدار-عدم امکان حضور خریداردر زمان تحویل کالا

  2- تأیید نو بودن کالا/ تائید محل تولید یا کشور سازنده کالا/ بررسی صلاحیت و توانایی‌های کیفی صادرکننده (فروشنده کالا)/ بررسی نحوه بسته‌بندی و تائید آن تائید وسیله حمل/ انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی و…

 36. مواردی قابل بررسی شامل بازرسی فیزیکی و چشمی، بازرسی فیزیکی و چشمی به همراه بررسی اسناد، بازرسی فیزیکی و چشمی همراه با نمونه ‌برداری و آزمایش

 37. باتوجه به کنترلی که توسط شرکتهای بازرسی انجام میگرد امکان جلوگیری از اختلافات احتمالی بین تجار کاهش پیدا می کند.

 38. 1-تا بانک خریدار اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشد.
  2- انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی- تأیید مبدا ساخت کالا – تأیید نو بودن کالا – تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا – تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 39. ۱-عدم شناخت کافی بینذفروشنده و خریدار-عدم امکان حضور خریداردر زمان تحویل کالا
  ۲-انطباق کالا با شرایط سفارش-تایید مبدا باخت کالا-تایید مناسب بودن بسته بندی

 40. بررسی کالا جهت تطابق کیفیت آن با سفارش صورت گرفته و ارزیابی کمیت کالا و تائید میزان سفارش شده و
  بررسی سال ساخت کالا و اطمینان از نو یا مستعمل‌ بودن آن
  تائید محل تولید یا کشور سازنده کالا
  بررسی نحوه بسته‌بندی و تائید آن تائید وسیله حمل

 41. بانک خریدار اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشد.
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی- تأیید مبدا ساخت کالا , تأیید نو بودن کالا , تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا , تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 42. 1 . خريد با اعتبار بانك صورت ميگيرد اما بانك هرگز كالا را با خواسته ما تطبيق نميدهد و روي آن بازررسي و نظارت ندارد
  2.یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است

  سوال دوم :
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 43. 1-انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی- تایید مبدا ساخت کالا-تایید نوبودن کالا-تایید مناسب بودن بسته بندی کالا-تایید علامت گذاری صحیح کالا
  2-عدم شناخت کافی مابین فروشنده و خریدار

 44. اطمینان از کیفیت و مرغوبیت کالا‌ وارداتی و صادراتی، همواره دغدغه اصلی تجار و دیگر فعالان بخش بازرگانی و از همه مهم‌تر مسئولین کشورهای مقصد بوده است.
  مهم‌ترین وظایف شرکت‌های بازرسی کالا

  بررسی صلاحیت و توانایی‌های کیفی صادرکننده (فروشنده کالا)
  بررسی کالا جهت تطابق کیفیت آن با سفارش صورت گرفته
  ارزیابی کمیت کالا و تائید میزان سفارش شده
  بررسی سال ساخت کالا و اطمینان از نو یا مستعمل‌ بودن آن
  تائید محل تولید یا کشور سازنده کالا
  بررسی نحوه بسته‌بندی و تائید آن
  تائید وسیله حمل

 45. 1-در واقع می توان به زبان ساده گفت که دغدغه مهم و اصلی بیشتر تاجران، دولت‌ها و کسانی که در بخش بازرگانی فعالیت می‌کنند اطمینان از مرغوبیت و کیفیت کالاها است. به همین علت بازرسی کالا بخشی جدایی‌ناپذیر در بحث واردات و صادرات محصولات می‌باشد.
  2- بطور کلی بازرسی ها بر اساس قوانین کمیته جهانی استاندارد انجام می شود و عمده آن ها عبارتند از : بررسی صلاحیت، اصالت و ماهیت فروشنده یا تولیدکننده ، بررسی کیفیت و کمیت کالا براساس توافق انجام شده؛ ارزیابی و تایید میزان سفارش
  بررسی سال ساخت کالا، تایید شرکت سازنده محصول؛ ارائه گواهینامه‌های پیش از حمل و پس از حمل، بررسی نوع بسته‌بندی

 46. مرغوبیت و کیفیت کالا برای تاجران اهمیت بسیاری دارد و از جمله وظایف این شرکتها بررسی اصالت و ماهیت فروشنده و کیفیت و کمیت کالا و ارائه گواهینامه پیش از حمل و پس از حمل میباشد.

  1. به دلیل عدم شناخت کافی بین فروشنده و خریدار
   جلوگیری از تقلب در ارسال کالا
   عدم حضور خریدار در زمان تحویل کالا
   جهت انطباق با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی
   مناسب بودن بسته بندی

  2. تا بانک خریدار اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشد.
   انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی- تأیید مبدا ساخت کالا – تأیید نو بودن کالا – تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا – تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 47. به دلیل مطمئن شدن از مطابقت کامل کالای ارسالی با پپیش فاکتور قبل از بسته بندی و حمل کالا بازرسی انجام میشود
  یکی دیگه از دلایلش جلوگیری از کم ارسالی توسط فروشندگان است
  دلیل دیگر ان این است که معمولا بانک خریدار عامل اصلی خرید است و بانک تعهدی در مورد کیفیت کالا ندارد و خریدار به اعتبار بانک وجه را پرداخت میکند گواهی بازرسی از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری میکند.

 48. ۱عدم امکان حضور خریدار در زمان تحویل، عدم شناخت کافی بین خریدار و فروشنده، امکان بی دقتی در ارسال کالا ۲ تایید علامت گذاری صحیح کالا ، تایید مناسب بودن بسته بندی کالا ، تایید نو بودن کالا

 49. تا اطمینان حاصل کنند که تامین کنندگان به تعهدات قراردادی خود به درستی عمل کرده اند و این موجب افزایش رقابت و در نتیجه پیچیدگی بازار خرید و فروش برای صادرات و واردات شده است. شرکت های بازرسی به منظور تسهیل تجارت های بین المللی به وجود آمده اند .

 50. 1-تا بانک خریدار اطمینان بیشتری نسبت به حمل درست کالای مورد سفارش داشته باشد.
  2- انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی- تأیید مبدا ساخت کالا – تأیید نو بودن کالا – تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا – تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 51. یکی از دلایل اهمیت بازرسی کالا این است که معمولاً بانک خریدار عامل اصلی خرید محسوب می شود و خریدار به اعتبار بانک هزینه کالا را می پردازد. اما بانک هیچگونه تعهدی در مورد کمیت و کیفیت کالای خریداری شده ندارد، و همچنین یکی از راه های سوء استفاده در تجارت خارجی بویژه در کشور هایی که ارز دولتی جهت واردات اختصاص میدهند، گشایش اعتبار برای یک شرکت خارجی با ارز دولتی و واردات کالای دیگر یامستعمل و یا اصطلاحاً کم ارسالی است.به همین دلیل نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وارد کننده را ملزم می کنند، قبل از ارسال کالا، از موسسات معتبر گواهی بازرسی دریافت کنند. و معمولا شرکت های بازرسی موارد فوق را بررسی می کنند :
  انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کمی و کیفی
  تأیید مبدا ساخت کالا
  تأیید نو بودن کالا
  تأیید مناسب بودن بسته بندی کالا
  تأیید علامت گذاری صحیح کالا

 52. 1- عدم شناخت کافی مابین فروشنده و خریدار – جلوگیری از امکان بی دقتی و تقلب در ارسال کالا – عدم امکان حضور خریدار در زمان تحویل کالا. ۲- جهت انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی – تاییدات مبدا ساخت کالا – نو بودن کالا – مناسب بودن بسته بندی – علامتگذاری صحیح کالا.

 53. 1-عدم شناخت کافی بین خریدار و فروشنده-امکان تقلب و یا بی دقتی در ارسال کالا – عدم امکان حضور خریدار در زمان تحویل کالا
  2-انطباق کالا با شرایط سفارش از نظر کیفی و کمی- تایید مبدا ساخت کالا-تایید نوبودن کالا-تایید مناسب بودن بسته بندی کالا-تایید علامت گذاری صحیح کالا

 54. جلوگیری ازاینکه حقی از خریدار ضایع نشود.
  نوبودن کالا خیلی مهم است وتایید بسته بندی که حین حمل کالا اسیب نبیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.