بخشنامه اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي – مصوب 1392/11/14

نظام آموزشی کارکنان
Print

پيرو بخشنامه شماره ۱۸۳۴ /۲۰۰ مورخ ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۰ (موضوع نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي) و بخشنامه شماره ۳۱۱۴۶ /۹۰ /۲۰۰ مورخ ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۰ (موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي گواهينامه هاي نوع دوم) و به منظور فراهم كردن بسترهاي لازم براي تحقق بند (۵) سياست هاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش و تخصص و مهارت هاي آنان»، همچنين براي ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزش و بهسازي منابع انساني، راهبردهاي عملياتي، اصلاحات و موارد تكميلي نظام آموزش كارمندان و مديران، تحت عنوان «اصلاحيه نظام آموزشي كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي» به شرح موارد ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود.
۱. اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي
۲. استانداردهاي ارزيابي كيفيت فرآيند آموزش در دستگاه هاي اجرايي (پيوست شماره۱)
۳. دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي سالانه دستگاه هاي اجرايي (پيوست شماره ۲)
۴. دستورالعمل سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي (پيوست شماره ۳)

محمود عسگری آزاد

 

اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي

ماده 1) تعاريف و اختصارات

– دستگاه اجرايي: به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات ماده (117) اطلاق مي شود.

– معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه به اختصار معاونت ناميده مي شود.

– مديران حرفه اي: تمامي عناوين پست هاي مديريتي و سرپرستي دستگاه اجرايي، به استثناي سمت هاي مديريت سياسي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همتراز آنان، مديران حرفه اي تلقي مي شوند.

– مديران سياسي: مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همتراز آنها مديران سياسي محسوب مي شوند.

– كميته راهبري آموزش: منظور كميته راهبري آموزش و توانمندسازي دستگاه هاي اجرايي موضوع بند 2-3 نظام آموزش كارمندان دولت است.

– مشاغل عمومي: منظور مشاغل مندرج در بخشنامه شماره 41935 /91 /220 مورخ 04 /11 /1392 است.

– مركز آموزش: منظور مركز آموزش مديريت دولتي است.

 

ماده 2) استاندارد كردن فرآيند آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي

به منظور بهبود كيفيت از طريق استانداردسازي فرآيند آموزش دستگاه هاي اجرايي (خط مشي گذاري، نيازسنجي، طراحي، برنامه ريزي، اجرا، ارزشيابي و نظارت آموزشي) موضوع بند 1-3 نظام آموزش كارمندان، دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس استانداردهاي ابلاغي (پيوست شماره 1) يا استانداردهاي طراحي شده توسط مراكز مورد تأييد معاونت، فرآيند آموزش را بازنگري، مستندسازي و استاندارد نمايند. فرآيند آموزش در دستگاه هاي اجرايي در چارچوب استانداردهاي فوق الذكر توسط معاونت مورد بررسي و مميزي قرار مي گيرد.

 

ماده 3) استانداردسازي آموزش هاي مشاغل عمومي و اختصاصي

1 /3 – تمام دستگاه هاي اجرايي مطابق بند 2 /2 /5 نظام آموزش كارمندان دولت (موضوع آموزش هاي ارتقاي شغلي)، موظفند استانداردهاي آموزشي مشاغل اختصاصي خود را بر مبناي شايستگي مورد نياز مشاغل طراحي و در رتبه هاي شغلي به گونه اي طبقه بندي كنند كه كارمندان پس از طي آموزش هاي هر رتبه با كسب ساير شرايط تعريف شده در ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي شغلي (موضوع بخشنامه شماره 55588 /200 مورخ 27 /10 /1389)، به رتبه هاي بالاتر ارتقا يابند. گذراندن دوره هاي آموزشي تعيين شده در هر رتبه براي ارتقا به رتبه هاي شغلي بالاتر، الزامي است. آموزش هاي طي شده و مورد نياز كاركنان در شناسنامه آموزشي آنها بر اساس نوع شغل و رتبه مكتسبه درج مي گردد.

2 /3 – به منظور توانمندسازي كارمندان دولت به استناد ماده (62) قانون مديريت خدمات كشوري، در صورتي كه كارمندان شايستگي هاي تعريف شده شغل (موضوع بند 1 /3) را كسب نمايند و اين شايستگي ها توسط مركز آموزش و ديگر مراكز مورد تأييد معاونت (مراكز، تشكل ها و مجامع علمي و حرفه اي) احراز گردد، دستگاه هاي اجرايي مي توانند شايستگي هاي احراز شده را با دوره هاي استاندارد آن شغل تطبيق داده و پس از تأييد كميته راهبري آموزش در شناسنامه آموزشي فرد ثبت نمايند.

3 /3 – استاندارد آموزشي مشاغل عمومي با همكاري مركز آموزش و دستگاه هاي اجرايي و ديگر مراكز تخصصي مورد تأييد معاونت، توسط معاونت طراحي، تدوين و ابلاغ مي شود.

4 /3- “سامانه الكترونيكي استانداردهاي آموزشي مشاغل دولت” توسط معاونت با همكاري دستگاه هاي اجرايي ايجاد و استانداردهاي آموزشي مشاغل عمومي و اختصاصي از سوي معاونت و دستگاه هاي اجرايي در آن ثبت و بروز رساني مي گردد.

5 /3 – شوراها و كميسيون هاي تحول اداري دستگاه هاي اجرايي در احتساب دوره هاي آموزشي كاركنان براي ارتقا در رتبه هاي شغلي، بايد تأييديه كميته راهبري آموزش را با رعايت موارد ذيل اخذ نمايند:
الف) صرفاً دوره هاي آموزشي شغلي و مديران براي احتساب در ارتقا در رتبه هاي شغلي ملاك عمل است.
ب) دوره هاي آموزشي بايد در استاندارد آموزشي شغل پيش بيني و در شناسنامه آموزشي كارمند تعريف شده باشند.
ج) گواهينامه هاي آموزشي ارائه شده بايد شماره و تاريخ تصويب كميته راهبري آموزش (به عنوان مجوز دوره) داشته باشد.

 

ماده 4) طراحي و اجراي برنامه هاي تربيت كارشناسان

1 /4 – دستگاه هاي اجرايي موظفند به منظور توسعه ظرفيت كارشناسي و بهبود شايستگي هاي شغلي و كاربردي كارشناسان مشاغل اختصاصي خود، بر اساس بند (1 /5) نظام آموزش كارمندان (موضوع آموزش هاي تصدي شغل بدو خدمت)، نسبت به طراحي و تدوين برنامه هاي تربيت كارشناسان مشاغل اختصاصي اقدام نموده و پس از تصويب برنامه ها در كميته راهبري آموزش براي كارمندان بدو استخدام و بدو تصدي شغل (در صورت تغيير شغل) آن را اجرا نمايند. برنامه هاي تربيت كارشناسان بايستي حداكثر تا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدي شغل جديد اجرا شود.

2 /4 – برنامه هاي تربيت كارشناسان مشاغل بايد شامل مواردي مانند: عنوان، هدف، شايستگي ها، دوره هاي آموزشي، فرصت هاي يادگيري، مخاطبين، روش ارائه محتوا و نحوه سنجش شايستگي باشد. ارائه گواهينامه پايان دوره و يا برنامه يادگيري براي ارتقا به رتبه هاي شغلي بالاتر كاركنان الزامي است.

3 /4 – برنامه هاي تربيت كارشناسان مشاغل عمومي توسط معاونت با همكاري دستگاه هاي اجرايي و مركز آموزش، طراحي و ابلاغ مي شود.

4 /4 – اجراي برنامه هاي تربيت كارشناسان مشاغل عمومي بر عهده دستگاه هاي اجرايي، مركز آموزش و مراكز و مؤسسات مورد تأييد معاونت است.

تبصره- اجراي برنامه تربيت كارشناسان مشاغل عمومي در حيطه اداري (فهرست بند 2 /13) صرفاً بر عهده مركز آموزش است.

5 /4 – اجراي برنامه هاي تربيت مشاغل اختصاصي بر عهده دستگاه هاي اجرايي و مراكز و مؤسسات مورد تأييد معاونت است.

 

ماده 5) تربيت مدرسان و تشكيل بانك اطلاعات

1 /5- در اجراي بند (4) بخشنامه شماره 1834 /200 مورخ 30 /01 /1390 (موضوع نظام آموزش كارمندان دولت)، دستگاه هاي اجرايي و مراكز و مؤسسات آموزشي تأييد صلاحيت شده توسط معاونت موظفند براي ارائه آموزش هاي كاركنان دولت از مدرساني كه گواهينامه صلاحيت تدريس دارند استفاده نمايند. برنامه تربيت مدرس (TOT)، شرايط عمومي و نحوه سنجش صلاحيت تدريس آنها توسط مركز آموزش طراحي و پس از تأييد معاونت به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.

2 /5 – تأييد شرايط و صلاحيت تخصصي مدرسان مشاغل اختصاصي بر عهده دستگاه اجرايي، و مدرسان مشاغل عمومي بر عهده مركز آموزش است. دستگاه هاي اجرايي موظفند افراد واجد شرايط تدريس در دوره هاي شغلي مشاغل اختصاصي را شناسايي و پس از تاييد كميته راهبري آموزش، براي طي دوره هاي تربيت مدرس به مركز آموزش معرفي كنند.

3 /5 – مركز آموزش با استفاده از ظرفيت ملي، استاني و مراكز و مؤسسات مورد تأييد معاونت، دوره هاي آموزشي تربيت مدرس (TOT) را برنامه ريزي و اجرا مي كند و مشخصات مدرسان تأييد شده را در بانك اطلاعات مدرسان براي استفاده دستگاه هاي اجرايي، مراكز و مؤسسات تأييد صلاحيت شده، ذخيره مي كند.

تبصره -افرادي كه سوابق تدريس مفيد و يا داراي مدرك تحصيلي مرتبط با آموزش و مربيگري دارند و همچنين كساني كه گواهينامه تربيت مدرس (TOT) از مراجع معتبر داخلي و خارجي گرفته اند، با تأييد مركز آموزش، از شركت در برنامه تربيت مدرس معاف مي باشند.

4 /5 – مركز آموزش از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه حداكثر به مدت شش ماه فرصت دارد تا نسبت به طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي تربيت مدرس اقدام كند. دستگاه هاي اجرايي طي اين مدت مي توانند از مدرسان مورد تأييد كميته راهبري آموزش استفاده كنند.

 

ماده 6) طراحي و تصويب برنامه هاي آموزشي سالانه

دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق بند (ب) ماده (4) نظام آموزش كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 1834 /200 – 30 /01 /1390)، برنامه هاي آموزشي سالانه كارمندان و مديران را كه در چارچوب اهداف و راهبردهاي آموزش كاركنان دولت و نيازسنجي آموزشي بر مبناي تحليل سازماني، شغلي و فردي صورت مي گيرد، با رعايت موارد ذيل، حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال براي سال آينده بر اساس پيوست شماره (2) اين بخشنامه تهيه و به تصويب كميته راهبري آموزش دستگاه برساند:
1) رعايت سرانه آموزش كارمندان و مديران ابلاغي معاونت؛
2) تمركز بر آموزش هاي سازماني، شغلي با رويكرد مهارتي و كاربردي؛
3) رعايت نسبت آموزش هاي شغلي، مديريتي و عمومي؛
4) پيش بيني برنامه هاي تربيت كارشناسان مشاغل عمومي و اختصاصي؛
5) برنامه ريزي متمركز براي دستگاه هاي اجرايي ملي داراي واحدهاي استاني؛

 

ماده 7) نظارت بر فرآيند و فعاليت هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي

معاونت با استفاده از ساز و كارهاي نظارتي، بر فرآيند و فعاليت هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي در ابعاد و مؤلفه‌ هاي زير نظارت مي كند. دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش ها، مستندات و منابع مورد نياز نظارتي را پس از تأييد كميته راهبري آموزش به نحو مقتضي در اختيار معاونت قرار دهند.
1) تشكيل كميته هاي راهبري و اجرايي آموزش؛
2) فرآيند نيازسنجي آموزشي؛
3) فرآيند طراحي برنامه هاي آموزشي سالانه؛
4) پيش بيني و هزينه كرد اعتبارات آموزشي؛
5) اجراي برنامه هاي آموزشي؛
6) تشكيل بانك اطلاعات مدرسان مشاغل اختصاصي؛
7) انتخاب مؤسسات و مجريان آموزش؛
8) تنظيم شناسنامه آموزشي كارمندان؛
9) صدور گواهينامه هاي آموزشي؛
10) ارزشيابي و بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزشي؛
11) ساير موارد.

 

ماده 8) ارزشيابي عملكرد آموزش دستگاه هاي اجرايي

به استناد ماده (15) نظام آموزش كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 1834 /200 مورخ30 /01 /1390)، عملكرد آموزشي دستگاه هاي اجرايي بطور سالانه توسط معاونت مورد ارزيابي قرار مي گيرد و معاونت گزارش هاي عملكردي از حوزه آموزش كارمندان و مديران دولت را به صورت كلي و دستگاهي تهيه و ارائه مي نمايد. دستگاه هاي اجرايي موظفند از طريق استقرار سامانه مديريت آموزش كاركنان، گزارش ها، آمار و اطلاعات مورد نياز را بر اساس شاخص هاي تعيين شده تهيه و پس از تأييد كميته راهبري آموزش در سطح ملي و استاني به معاونت ارائه كنند. اهم شاخص هاي كليدي ارزيابي عملكرد آموزش دستگاه هاي اجرايي عبارتند از:
1) شاخص سرانه ساعت آموزش كارمندان و مديران؛
2) شاخص نسبت آموزش هاي شغلي، مديريتي و عمومي؛
3) شاخص سرمايه گذاري در آموزش؛
4) شاخص توزيع عادلانه آموزش (ستادي، استاني، كاركنان، مديران ….)؛
5) شاخص نسبت روش هاي آموزشي مورد استفاده (كارگاهي، كلاسي، حضوري، غيرحضوري، الكترونيكي)؛
6) شاخص ميزان اثربخش بودن دوره هاي آموزشي؛

 

ماده 9) سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي

دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس دستورالعمل «نحوه سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي» ( پيوست شماره 3) ميزان اثربخشي برنامه ها را مورد سنجش قرار دهند و به طور سالانه گزارش لازم را به معاونت ارائه دهند.

 

ماده 10) الزامات نيروي انساني و بسترهاي اجرايي

به منظور تأمين الزامات ساختاري، نيروي انساني و فراهم نمودن بستر لازم براي عملياتي شدن نظام آموزش كارمندان، دستگاه هاي اجرايي موظفند موارد ذيل را رعايت كنند:
الف) كارمندان شاغل در واحد آموزش و بهسازي بايد داراي شغل و پست سازماني كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني با شرايط احراز قانوني لازم باشند.
ب) معاونت، شغل كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني را طراحي و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در طرح طبقه بندي مشاغل دولت پيش بيني مي كند.
ج) براي كاركنان موجود، در صورت عدم برخورداري از شرايط احراز كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني، كسب شايستگي هاي تخصصي آموزش و بهسازي از طريق شركت در دوره هاي آموزشي و برنامه‌ هاي يادگيري مرتبط، (دارا بودن گواهينامه صلاحيت حرفه اي آموزش و بهسازي منابع انساني) الزامي است.
د) تعيين حداقل يك كارشناس آموزش با پست سازماني مصوب در واحدهاي سازماني استاني، الزامي است.

 

ماده 11) بودجه و اعتبارات

به استناد ماده (3) آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس برنامه ريزي سالانه آموزشي و شاخص هاي سرانه ابلاغي معاونت، اعتبارات آموزش و بهسازي منابع انساني را تعيين و در بودجه سنواتي دستگاه پيش بيني نمايند.

 

ماده 12) گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم

به منظور هدفمند كردن و افزايش اثربخشي گواهينامه هاي نوع دوم، اصلاحات زير در بند هفتم نظام آموزش كارمندان (موضوع بخشنامه شماره 1834 /200 – 30 /01 /1390) و بخش دوم دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه هاي نوع دوم (موضوع بخشنامه شماره 31146 /90 /200 مورخ 04 /12 /1390) صورت مي گيرد:

1 /12 – سطوح گواهينامه آموزشي نوع دوم تا سطح تخصصي- پژوهشي سطح (1) مي باشد و گواهينامه تخصصي- پژوهشي سطح (2) از نظام آموزش كارمندان دولت حذف مي شود. اعطاي گواهينامه نوع دوم در صورت دارا بودن مدرك تحصيلي رسمي با ارزش علمي (به عنوان مدرك پايه) و ديگر شرايط لازم صرفاً يك بار در طول خدمت براي هر كارمند امكان پذير است.

2 /12 – صدور گواهينامه هاي نوع دوم در تمامي سطوح مهارتي، تخصصي و تخصصي- پژوهشي از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منوط به شركت افراد واجد شرايط در آزمون جامع و كسب حد نصاب امتياز لازم است.

3 /12 – حداكثر 5 /1 (يك پنجم) كل آموزش ها براي اخذ گواهينامه نوع دوم مي تواند آموزش هاي عمومي و فرهنگي مصوب باشد. آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب نيست.

4 /12 – پرونده آموزشي كارمندان براي اخذ گواهينامه نوع دوم بايد پس از سير مراحل تعريف شده در دستورالعمل فوق الذكر و تأييد كميته راهبري آموزش دستگاه از طريق سامانه الكترونيكي گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم به معاونت ارسال شود. پرونده هاي ارسالي توسط كميته سه نفره (متشكل از نماينده معاونت، نماينده مركز آموزش و نماينده دستگاه اجرايي مربوط) مستقر در معاونت بررسي و در صورت تأييد، آزمون جامع توسط مركز آموزش براي افراد واجد شرايط اجرا مي شود. گواهينامه آموزشي نوع دوم توسط مركز آموزش براي پذيرفته شدگان در آزمون جامع و طي فرآيندهاي تعريف شده صادر مي شود. اطلاعات گواهينامه هاي آموزشي صادر شده كارمندان در سامانه مذكور ثبت و نگهداري مي شود.

 

ماده 13) اجراي آموزش هاي مديران و مشاغل عمومي

1 /13(اصلاحي 14ˏ05ˏ1394)- دستگاه هاي اجرايي مي توانند دوره هاي آموزشي بدو خدمت (توجيهي و تصدي شغل)، شغلي (شامل آموزش هاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي، ارتقاء شغلي و تمديد قرارداد)، آموزشهاي فرهنگي و عمومي (شامل آموزش هاي فرهنگي و اجتماعي، توانمندي هاي اداري و فناوري اطلاعات) را راساً و يا از طريق مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (مركز آموزش مديريت دولتي) و واحدهاي استاني، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز و مؤسسات تأييد صلاحيت شده توسط اين سازمان، برنامه ريزي و اجرا نمايند. 

2 /13 (اصلاحي 14ˏ05ˏ1394)- دستگاه هاي اجرايي مي توانند دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي را راساً و يا از طريق مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (مركز آموزش مديريت دولتي) و واحدهاي استاني، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، برنامه ريزي و اجرا نمايند. آموزش هاي مديران سياسي (مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري) صرفاً به عهده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (مركز آموزش مديريت دولتي) مي باشد.
بديهي است مراكز و مؤسسات تأييد صلاحيت شده، صرفاً مجاز به اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط با حيطه تعيين شده مي باشند. همچنين كليه مراكز و مؤسسات آموزشي دولتي و غير دولتي و دستگاه هاي اجرايي موظف هستند در برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت از مدرسان واجد گواهينامه صلاحيت تدريس استفاده نمايند.

3 /13 – مركز آموزش موظف است از ظرفيت هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي، استان ها و مراكز و مؤسسات مورد تأييد معاونت براي اجراي آموزش ها استفاده كند. نحوه و شرايط استفاده از ظرفيت هاي آموزشي مذكور براي اجراي برنامه ها، توسط مركز آموزش تهيه و پس از تاييد معاونت عملياتي مي شود.

 

ماده 14) تأييد صلاحيت مراكز و مؤسسات مجري آموزش و مراكز سنجش

مراكز و مؤسسات آموزشي متقاضي ارائه خدمات اجرا و سنجش آموزش توسط معاونت با استفاده از ظرفيت هاي تخصصي و اجرايي تشكل هاي علمي و حرفه اي، تعيين صلاحيت مي شوند. دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت، استفاده از مراكز تأييد صلاحيت شده و ارزيابي و نظارت بر آنها توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي شود.

 

ماده 15) دوره هاي آموزشي كه به استناد قوانين و مقررات خاص، گذراندن آنها براي كارمندان دولت الزامي مي شود، پس از طراحي توسط مراجع مشخص شده در مقررات مذكور و ابلاغ آنها توسط معاونت قابل اجرا است.

 

ماده 16) اعزام و يا اعطاي مأموريت آموزشي به كارمندان و مديران براي گذراندن هرگونه دوره هاي آموزشي بلندمدت به هر طريقي (آموزش محور، پژوهش محور و…..) كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل مي شود، از مصاديق ماده (61) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و ممنوع است. همچنين انعقاد قرارداد آموزشي، پژوهشي، تفاهم نامه ها، انجام همكاري هاي آموزشي و پژوهشي با مراكز و مؤسسات آموزش عالي در ازاي تربيت كارمندان و مديران دستگاه كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي شود، ممنوع است.

پیوست یک: استانداردهاي ارزيابي كيفيت فرآيند آموزش در دستگاه هاي اجرايي

پیوست دو : دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي سالانه دستگاه هاي اجرايي

پيوست شماره سه: دستورالعمل سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي

 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.