پروفورما اینویس

پروفورما اینویس_پیش فاکتور
Print

خرید های خارجی معمولا  بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس (proforma invoice) انجام می شود.
پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.
در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

اطلاعات پروفورما اینویس (پیش فاکتور)

پرفورما بر روی فرم چاپی مخصوص فروشنده یا سربرگ فروشنده که معمولاً دارای لوگو، نام و نشانی فروشنده می باشد و در آن اطلاعات تماس او قید شده است، صادر می شود.

proforma invoice

مهمترین موارد ذکر شده در پرو فورما (proforma invoice) به شرح زیر است:

 1. نام و نشانی خریدار و شماره درخواست خرید
 2. شماره پروفورما و تاریخ صدور آن
 3. مشخصات کامل کالای مورد درخواست
 4. قیمت کالا و مجموعه قیمت
 5. نوع ارز مورد معامله: که معمولاً عرض کشور فروشنده می باشد و در مورد کشورهایی که عرض معتبر بین المللی ندارند، معامله بر اساس ارزهای رایج و معتبر جهانی انجام می شود.
 6. نحوه پرداخت
 7. واحد اندازه گیری بر حسب نوع کالا می‌تواند لیتر ، تن ، بسته ، عدد یا هر واحد اندازه گیری دیگری باشد.
 8. مقدار کالا برحسب وزن خالص و وزن ناخالص بعد از بسته بندی.
 9. مدت تحویل(پس از گشایش اعتباری)
 10. کشور مبدا
 11. مدت اعتبار پروفورما که معمولاً این مدت از تاریخ صدور پروفورما و به معنی آن است که در صورت سفارش خرید یا گشایش اعتبار در مدت اعتبار پرما فروشنده به تعهدات خود پایبند است و در مواردی که مدت اعتبار پروفورما خریدار موفق به انجام سفارش قطعی نشود اعتبار اعتبار پرفورما تمام می شود. در صورتی که انقضای پرفورما تمام شود و خریدار همچنان تقاضای خود را داشته باشد و فروشنده هم با تعهدات قبلی توانایی انجام سفارش را داشته باشد سند پروفورما برای مدت دیگری تمدید می شود در غیر این صورت فروشنده پیش فاکتور جدیدی صادر می کند.
 12. شماره تعرفه: هر کالایی دارای کد خاصی است که تعرفه آن کالاست ذکر شماره تعرفه در پروفورما الزامی است زیرا با کمک آن می توان موقعیت آنکارا از نظر واردات به کشور مقصد مشخص نمود که چه اولویتی دارد و وضعیت گمرکی آن چگونه است.
 13. شرایط پرداخت: در این قسمت فروشنده نحوه پرداخت مورد قبول خود را که معمولاً اعتبارات اسنادی است و شرایط آن را ذکر می‌کند.
 14. بسته بندی نوع بسته بندی مورد نیاز در پروفرما ذکر می‌شود.
 15. وسیله حمل و نقل: در پیش فاکتور در صورت لزوم وسیله حمل که می تواند کشتی، کامیون، قطار یا هواپیما باشد ذکر میشود.
 16. حمل به دفعات: در مورد کالاهایی که در یک بار هم امکان انتقال کل سفارش نمی باشد و یا خریدار و فروشنده توافق کردند که تحویل کالا در دفعات مختلف انجام شود.
 17. بازرسی کالا:بازرسی یکی از حقوق خریدار است و او می تواند برای اطمینان از درست بودن کالا قبل از ارسال،فردی را به عنوان بازرس اعزام کند تا از درستی کمیت و کیفیت کالا مطمئن شود.
  برای این کار خریدار یا شخصی را که نماینده خود اوست انتخاب می کند از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی استفاده می کند.
 18. نحوه تحویل کالا در این قسمت از پیش فاکتور فروشنده نحوه تحویل پیشنهادی خود را بر اساس این ترم که قبلاً با خریدار درباره آن توافق کرده است و محلی که کالا را به خریدار تحویل می‌دهد اعلام می کند.
پروفورما اینویس
نمونه پروفورما اینویس یا پیش فاکتور

سوالاتی برای یادگیری بیشتر

به سوال زیر در بخش دیگاه پاسخ دهید:

اهمیت پیش فاکتور یا پروفورما اینویس در خریدهای خارجی چگونه است؟

مهمترین اقداماتی که خریدار یا همان واردکننده پس از دریافت پروفورما انجام میدهد، چیست؟

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

61 پاسخ

 1. خرید های خارجی معمولا بدون قراردادو صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورمااینویس، انجام می شود.
  در واقع دربازرگانی خارجی، پرفورما، سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام
  می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  مهمترین اقدامات خریدار پس از تحویل پرفورما عبارتند از : ثبت سفارش کالا – اخذ بیمه نامه – گشایش اعتبار – بازرسی کالا

 2. 1-پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  2-اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 3. جواب سوال دوم:اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه
  نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های الزم جهت تحویل کاال در محل تحویل

 4. جواب سوال یک: پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کاال و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعالم می
  کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کاال و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر
  اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود. یکی از موارد مهم بحث ارز و بحث زمان دار بودن پروفرما است که باید فروشنده با
  همان فی طبق تاریخ مورد توافق کاال را تحویل دهد.
  نوع ارز مورد معامله: که معموالً عرض کشور فروشنده می باشد و در مورد کشورهایی که عرض معتبر بین المللی ندارند، معامله بر اساس ارزهای رایج و
  معتبر جهانی انجام می شود.
  مدت اعتبار پروفورما که معموالً این مدت از تاریخ صدور پروفورما و به معنی آن است که در صورت سفارش خرید یا گشایش اعتبار در مدت اعتبار پرما
  فروشنده به تعهدات خود پایبند است و در مواردی که مدت اعتبار پروفورما خریدار موفق به انجام سفارش قطعی نشود اعتبار اعتبار پرفورما تمام می
  شود. در صورتی که انقضای پرفورما تمام شود و خریدار همچنان تقاضای خود را داشته باشد و فروشنده هم با تعهدات قبلی توانایی انجام سفارش را
  داشته باشد سند پروفورما برای مدت دیگری تمدید می شود در غیر این صورت فروشنده پیش فاکتور جدیدی صادر می کند
  نحوه تحویل کاال در این قسمت از پیش فاکتور فروشنده نحوه تحویل پیشنهادی خود را بر اساس این ترم که قبالً با خریدار درباره آن توافق کرده است و
  محلی که کاال را به خریدار تحویل میدهد اعالم می کند.
  شماره تعرفه: هر کاالیی دارای کد خاصی است که تعرفه آن کاالست ذکر شماره تعرفه در پروفورما الزامی است زیرا با کمک آن می توان موقعیت آنکارا از
  نظر واردات به کشور مقصد مشخص نمود که چه اولویتی دارد و وضعیت گمرکی آن چگونه است

 5. 1- پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود

  2- اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 6. 1.
  پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود
  2.
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 7. 1- خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس (proforma invoice) انجام می شود.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.
  2-ثبت سفارش و در خواست تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین اقداماتی هست که خریدار پس از دریافت پروفورما انجام میدهد.

 8. خریدهای خارجی معمولا بدون قرار داد و صرفا بر اساسی فاکتور انجام میشود .در واقع بازرگانی خارجی پروفرما به عنوان سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن صادر می‌شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت میگیرد باز هم پروفرما تنظیم می‌شود
  ثبت سفارش،درخواست تخصیص ارز،گشایش اعتبار و خرید بیمه نامه بعد از دریافت پروفرما انجام میشود

 9. خریدهای خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفا براساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس انجام می شود، پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر مورد نظر خود را او اعلام می کند، در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید براساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.
  مهمترین اقدام خریدار پس از دریافت پرفورما، گشایش اعتبار است

 10. 1_ پرفورماسند اصلی در معاملات خارجی است و سفارش کالا بر اساس آن انجام می گردد. پیش فاکتور یا همان پرفورما برای کالاهایی که فقط برای یک بار انجام میشود.
  2_ خریدار موظف است به: انجام ثبت سفارش-مجوز تخصیص ارز- خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین کارهایی است که خریدار باید انجام دهد

 11. با سلامو احترام
  زهرا اکبری
  خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس انجام می شود.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

 12. با سلام و احترام
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل
  پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

 13. با سلام واحترام
  درخریدهای خارجی پیش فاکتور سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود و اگر قرارداد هم باشد بازهم سند اصلی پیش فاکتور است
  سوال دوم
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 14. خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور انجام می شود.
  پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله کمک زيادي میکند.
  در صورتی که پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 15. پیش فاکتور سندی ست که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار،مشخصات کالا،و نحوه ی تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پروفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای ان انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت میگیرد باز هم سند پروفورما صادر می شود
  خریدار بعد از دریافت پروفورما اقدامات زیر را انجام می دهد.۱،ثبت سفارش ۲،مجوز تخصیص ارز۳،خرید بیمه نامه ۴،گشایش اعتبار

 16. پاسخ سوال اول
  پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  پاسخ سوال دوم
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 17. اهمیت پرفورما به این صورت است که در خریدهای خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفا بر اساس پیش فاکتور و سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را اعلام می کند.

 18. خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس (proforma invoice) انجام می شود.
  پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.
  در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.
  اگر پیش فاکتور مورد تائید باشد باید تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار انجام داد

 19. ۱_ پروفرما یک سند اصلی در معاملات خارجی می باشد که سفارش کالا و گشایش اعتبار به واسطه ی آن انجام می پذیرد.
  ۲_ بعد از دریافت پروفرما خریدار می بایست مراحل قانونی را از جمله ثبت سفارش ، مجوز تخصیص ارز ، خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار اسنادی راطی کنند.

 20. در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  اطلاع یافتن از نحوه پرداخت و همچنین زمانبندی تحویل کالا پس نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت یا گشایش اعتبار اقدام مینماید .

 21. 1- پرفورما سند اصلی معاملات خارجی بوده که سفارش کالا و گشایش اعتبار به وسیله آن انجام میپذیرد. اهمیت زیادی دارد و تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله کمک زيادي میکند.
  2-مهم ترین اقدامات بعد از دریافت پروفورما خرید کالا است چون قبل از اتمام مدت آن باید خرید انجام شود و خریدار بعد از دریافت پرفورما اقدامات زیر را انجام می دهد: ثبت سفارش و مجوز تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار

 22. 1- پرفورما سند اصلی معاملات خارجی بوده که سفارش کالا و گشایش اعتبار به وسیله آن انجام میپذیرد. اهمیت زیادی دارد و تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله کمک زيادي میکند.
  2-مهم ترین اقدامات بعد از دریافت پروفورما خرید کالا است چون قبل از اتمام مدت آن باید خرید انجام شود و خریدار بعد از دریافت پرفورما اقدامات زیر را انجام می دهد: ثبت سفارش و مجوز تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار

 23. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the
  simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they
  just do not know about. You managed to hit the nail upon the
  top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 24. سوال 1.پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  سوال دوم
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 25. سوال 1.پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  سوال دوم
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 26. با سلام واحترام
  1= سند اصلی معاملات خارجی است که سفارش کالا و گشایش اعتبار بر اساس آن انجام می گردد.
  2= ثبت سفارش-درخواست تخصیص ارز-گشایش اعتبار

 27. 1- خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد
  و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما
  اینویس، انجام می شود.در واقع دربازرگانی خارجی، پرفورما، سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

  2- مهمترین اقدامات خریدار پس از تحویل پرفورما عبارتند از : ثبت سفارش کالا – اخذ بیمه نامه – گشایش اعتبار – بازرسی کالا

 28. سلام استاد وقت بخیر
  جواب سوال 1
  خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد است و بر اساس پرفورما یا پیش فاکتور انجام می شود .
  در بازرگانی تجاری پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتباری بر مبنای ان انجام میشود در بعضی از مواردی که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد باز هم سند پرفورما صورت می گیرد.

 29. خرید های خارجی اصولا بدون قرارداد و با تنظیم پرو فرما انجام می شود و این پیش فاکتور سندی از در
  . فروشنده نزد خریدار است که طبق آن مراحل مبادلات کالا انجام می شود
  .بعداز صدور پیش فاکتور باید اقدام به ثبت سفارش و تخصیص اعتبار برای مبادلات صورت گیرد

 30. با سلام واحترام
  1= پرفورماسند اصلی در معاملات خارجی است و سفارش کالا بر اساس آن انجام می گردد. پیش فاکتور یا همان پرفورما برای کالاهایی که فقط برای یک بار انجام میشود.
  2= خریدار موظف است به: انجام ثبت سفارش-مجوز تخصیص ارز- خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین کارهایی است که خریدار باید انجام دهد

 31. اهمیتش بر این است که طبق پیش فاکتوری که ما داریم کالا را باید تحویل بدن مثال ماشین لباسشویی باید تمام قطعات که داخل پیش فاکتور نوشته باشه با همان قیمته قید شده در ماشین لباسویی بکار رفته باشه .
  چک کردن پرفورما طبق چیزی که در آن قید شده ، گرفتن مجوز ترخیص ، بیمه کردن کالای مورد نظر

 32. خرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور یا پروفورما اینویس (proforma invoice) انجام می شود.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.
  ثبت سفارش و در خواست تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین اقداماتی هست که خریدار پس از دریافت پروفورما انجام میدهد.

 33. اهمیت پروفورما به اینصورت است که درخرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور و سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.
  در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود. و ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین اقداماتی هست که خریدار پس از دریافت پروفورما انجام می دهد

 34. ۱_ پروفرما یک سند اصلی در معاملات خارجی است که سفارش کالا و گشایش اعتبار به واسطه ی آن انجام می‌شود.
  ۲_ بعد از دریافت پروفرما خریدار باید مراحل قانونی را از جمله ثبت سفارش ، مجوز تخصیص ارز ، خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار اسنادی را انجام دهد .

 35. علی نظری سوال 1
  درخریدهای خارجی پیش فاکتور سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود و اگر قرارداد هم باشد بازهم سند اصلی پیش فاکتور است
  سوال دوم
  اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 36. پرفورما مهمترین سند در معاملات خارجی می باشد که کلیه عملیاتی که مربوط به معامله و مبادله کالا انجام میشود در آن ثبت میشود .

 37. 1-پرفورما سند اصلی معاملات خارجی است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر اساس ان صورت میگیرد

  2-ثبت سفارش-درخواست تخصیص ارز-خرید بیمه نامه -گشایش اعتبار

  1. سوال 1.پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

   سوال دوم
   اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

 38. پرفورما سنداصلی معاملات خارجی هست که سفارش کالا وگشایش اعتبار با آن انجام میگردد
  پبت سفارش یعنی درخواست خرید بیمه نامه درخواست ارز وگشایش اعتبارمیباشد

 39. پرفرما سند اصلی معاملات خارجی بوده که سفارش کالا و گشایش اعتبار با ان انجام میشود. ثبت سفارش : درخایت خرید بیمه نامه ، درخواست ارز و گشایش اعتبار میباشد.
  و بعد از دریافت پروفرما انجام مراحل اداری و قانونی از جمله ثبت سفارش، مجوز تخصیص ارز ، خرید بیمه نامه ، گشایش اعتبار و …

 40. پرفرما سند اصلی معاملات خارجی است و کلیه مراحل سفارش و گشایش کالا بر اساس ان انجام میشود.

 41. پروفرما مبنای تهیه سند اصلی معاملات خارجی است که سفارش کالا و گشایش اعتبار با آن انجام می گیرد. ثبت سفارش درخواست گشایش اعتبار، تخصیص ارز و خرید بیمه نامه است.

 42. بعد از دریافت پرفرما :انجام ثبت سفارش ،مجوز تخصیص ارز ، خرید بیمه نامه وگشایش اعتبار از مهمترین کارهایی است که خریدار باید انجام دهد

 43. پروفرما باید جهت ثبت سفارش در سامانه ntsw اقدام کرد که پس از وارد کردن اطلاعات پروفرما در این سامانه و اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه، مجوز ورود کالای مورد نظر صادر می‌گردد.

 44. پروفرما سند ي هست که در یک معامله بین‌المللی توسط فروشنده صادر می‌شود كه در آن جزييات شرایط معامله و موارد مختلف به مورد توافق طرفين ذكر ميشود پروفرما اهمیت بالايي دارد و تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله و دقت ان كمك خواهد كرد
  خریدار بعد از دریافت پرفورما اقدامات زیر را انجام می دهد ك
  ثبت سفارش
  مجوز تخصیص ارز
  خرید بیمه نامه
  گشایش اعتبار

 45. پروفرما مبنای تهیه فرم ثبت سفارش کالا و گشایش اعتبار وتنظیم قرارداد فروش می باشد و یا به عبارتی خروجی مذاکرات و ورودی ثبت سفارش و قرارداد فروش است. بعد از پروفرما خریدارباید به دنبال گرفتن مجوز ورود کالا باشد و اقدام به ثبت سفارش کند.

 46. پروفرما اینویس اهمیت زیادی دارد و تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله کمک شایانی میکند. این امر بدین دلیل است که مطالب مندرج در پروفرما مبنای تکمیل چند فرم ازجمله ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد. درصورتی‌که نکات مد نظر طرفین به‌صورت دقیق، صحیح و کامل در آن درج نشود و اعتبار اسنادی بر مبنای آن گشایش شود ممکن است بعد از گشایش و ابلاغ اعتبار نیاز به اصلاح آن باشد.

 47. پروفرما اینویس اولین سندی است که در یک معامله بین‌المللی توسط فروشنده صادر می‌شود که بعد از برقراری ارتباط به‌صورت مکاتبه یا مذاکره رودررو طرفین در مورد شرایط معامله و موارد مختلف به توافق می‌رسند.
  بعد از دریافت پروفرما انجام مراحل اداری و قانونی از جمله ثبت سفارش، مجوز تخصیص ارز ، خرید بیمه نامه ، گشایش اعتبار و …

 48. پرفرما سند اصلی معاملات خارجی است و کلیه مراحل سفارش و گشایش کالا بر اساس ان انجام میشود.

 49. پروفرما اولین سند هست که در یک معامله بین‌المللی توسط فروشنده صادر می‌شود كه در آن ئرباره شرایط معامله و موارد مختلف به توافق می‌رسند و توافقات بين آنها به شکل سند پروفرما از طرف فروشنده برای خریدار ارسال می‌گردد.
  پروفرما اهمیت زیادی دارد و تنظیم دقیق آن به کاهش زمان انجام معامله کمک زيادي انی میکند. به اين دلیل که مطالب نوشته شده در پروفرما مبنای تکمیل چند فرم ازجمله ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد.

 50. چون پروفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا بر اساس آن انجام می شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
  مهم ترین اقدامات بعد از دریافت پروفورما ، خرید کالا است چون قبل از اتمام مدت پروفورما باید خرید انجام شود.

  1. ۱_ سند اصلی در معاملات خارجی است
   ۲_ ثبت سفارش. درخواست تخصیص ارز. بیمه نامه. گشایش اعتبار

 51. پروفرما سند اصلی معاملات خارجی است که سفارش کالا و گشایش اعتبار با آن انجام می گیرد. ثبت سفارش درخواست گشایش اعتبار، تخصیص ارز و خرید بیمه نامه است.

 52. اهمیت پروفورما به اینصورت است که درخرید های خارجی معمولا بدون قرارداد و صرفاً بر اساس پیش فاکتور و سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.
  در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود. و ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز و خرید بیمه نامه و گشایش اعتبار مهمترین اقداماتی هست که خریدار پس از دریافت پروفورما انجام می دهد

 53. مهمترین گام بعدی ، بعد از پروفرما باید جهت ثبت سفارش در سامانه اقدام کرد . پس از وارد کردن اطلاعات پروفرما در سامانه و اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه، مجوز ورود کالای مورد نظر صادر می‌گردد.

 54. پروفرما: سند اصلی معاملات خارجی بوده که سفارش کالا و گشایش اعتبار با ان انجام میشود. ثبت سفارش : درخایت خرید بیمه نامه ، درخواست ارز و گشایش اعتبار میباشد.

 55. 1-پرفورما سند اصلی معاملات خارجی است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر اساس ان صورت میگیرد

  2-ثبت سفارش-درخواست تخصیص ارز-خرید بیمه نامه -گشایش اعتبار

  1. مهمترین گام بعدی ،بعد از پروفرما باید جهت ثبت سفارش در سامانه ntsw اقدام کرد که پس از وارد کردن اطلاعات پروفرما در این سامانه و اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه، مجوز ورود کالای مورد نظر صادر می‌گردد.

   1. ۱-پرفورما سند اصلی معاملات خارجی است و سفارش گالا بر اساس ان صورت میگیرد
    ۲-ثبت سفارش درخواست تخصیص ارز گشایش اعتبار

 56. 1-پرفورما سند اصلی در معاملات خارجی است . کلیه عملیاتی که بر روی کالا انجام میشود بر اساس پرفورما می باشد مثل سفارش کالا گشایش اعتبار و…

  2-خریدار بعد از دریافت پرفورما اقدامات زیر را انجام می دهد
  الف:ثبت سفارش
  ب-مجوز تخصیص ارز
  ج-خرید بیمه نامه
  د-گشایش اعتبار

  1. سوال 1.پیش فاکتور سندی است که فروشنده بر مبنای درخواست خریدار، مشخصات کالا و نحوه تحویل قیمت و سایر شرایط مورد نظر خود را او اعلام می کند.در واقع در بازرگانی خارجی پرفورما سند اصلی معامله است و سفارش کالا و گشایش اعتبار بر مبنای آن انجام می شود در مواردی هم که خرید بر اساس قرارداد صورت می گیرد، باز هم سند پروفورما صادر می شود.

   سوال دوم
   اگر مفاد پیش فاکتور مورد تائید باشد باید مراحل ذکر شده در پیش فاکتور را اجرا کرد تائیدیه پیش فاکتور -ثبت سفارش- مجوز تخصیص ارز و بیمه نامه – اقدام جهت پیش پرداخت و مراحل گشایش اعتبار و هماهنگی های لازم جهت تحویل کالا در محل تحویل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.