دسته بندی: تصمیم گیری

اهمیت تصمیم گیری
تصمیم گیری

اهمیت تصیمیم گیری

اهمیت تصیمیم گیری در این است که تصمیم نوعی قضاوت است. تصمیم (Decision) عبارت است از قضاوت یا انتخاب میان دو یا چند راه حل

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
تصمیم گیری

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان،یكی از مهم‌ترین و سخت ترین وظایف مدیر است. مدیران دراین شرایط  اغلب در مواقع تصمیم گیری با كمبود اطلاعات

تصمیم گیری در مدیریت
تصمیم گیری

تصمیم گیری در مدیریت

صاحب نظران تصمیم‌گیری را قلب مدیریت تلقی می‌كنند و معتقدند كه تمام كاركردهای مدیریت را می‌توان برحسب تصمیم گیری در مدیریت تشریح نمود. تخصیص منابع،

تصمیم گیری
تصمیم گیری

تصمیم گیری

تصمیم گیری از آن مباحثی است که هم در توسعه فردی اهمیت زیادی دارد و هم از نظر مدیریتی و سازمانی، یکس از مهارت های