برچسب: مهارت های رفتاری

تحول سازمانی
مدیریت و رهبری

تحول سازمانی

مفهوم تحول سازمانی تحول سازمانی نوعی نگرش یا رویکرد در مورد بهبود سازمان است. این مفهوم در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح

تصمیم گیری در مدیریت
تصمیم گیری

تصمیم گیری در مدیریت

صاحب نظران تصمیم‌گیری را قلب مدیریت تلقی می‌كنند و معتقدند كه تمام كاركردهای مدیریت را می‌توان برحسب تصمیم گیری در مدیریت تشریح نمود. تخصیص منابع،

تصمیم گیری
تصمیم گیری

تصمیم گیری

تصمیم گیری از آن مباحثی است که هم در توسعه فردی اهمیت زیادی دارد و هم از نظر مدیریتی و سازمانی، یکس از مهارت های