برچسب: موفقیت

تصمیم گیری در مدیریت
تصمیم گیری

تصمیم گیری در مدیریت

صاحب نظران تصمیم‌گیری را قلب مدیریت تلقی می‌كنند و معتقدند كه تمام كاركردهای مدیریت را می‌توان برحسب تصمیم گیری در مدیریت تشریح نمود. تخصیص منابع،

مدیریت و رهبری

وظایف مدیریتی یک مدیر چیست؟

مدیریت از آن نوع فعالیت هایی است که بسیاری از افراد به آن علاقه زیادی دارند. و تصور می کنند که مدیر بودن بسیار بهتر

تصمیم گیری
تصمیم گیری

تصمیم گیری

تصمیم گیری از آن مباحثی است که هم در توسعه فردی اهمیت زیادی دارد و هم از نظر مدیریتی و سازمانی، یکس از مهارت های